กิจกรรมหน้าเสาธง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม
ทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุ่มที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาการ์ตูน
การจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กาจจัดกิจกรรม

ผู้บริหาร

kru1

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

      โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

บุคลากร

footer58-2